Không hiếm người, kể cả những người còn rất trẻ tuổi, vẫn gặp tình trạng đau