Xin hỏi BS có phải do thiếu chất làm thoái hóa khớp không? Khớp gối tôi