Loãng xương (LX) còn gọi là bệnh xốp xương do các bè xương bị mỏng đi