Ở xương luôn xảy ra hai quá trình đồng thời, đó là quá trình huỷ xương