Tự dưng tôi bị sưng một cục to cỡ viên bi đằng sau lưng (dưới thắt