Cuộc sống của con người là một quá trình vận động không ngừng và chính sự