Tôi 55 tuổi, gần đây bị đau lưng, mới đầu tôi cứ ngỡ bị đau dây