Chỉ một số người suốt đời không bao giờ phải chịu tình trạng đau thắc lưng.