Thời hiện đại, máy móc thay thế hầu hết công việc chân tay; con nguời vì