Bệnh loãng xương là hiện tượng tăng phần xốp của xương do giảm số lượng tổ