Cá trê là loài cá nước ngọt không vẩy, đầu dẹt, có vị ngọt, tính ôn,