Theo tổ chức y tế thế giới, loãng xương (LX) là nguyên nhân đứng hàng thứ