Ðau lưng Ðông y gọi là yêu thống. Bệnh do nhiều nguyên nhân gây nên, có