Suy thận là một bệnh nan y, một bệnh cực kỳ nguy hiểm. Quả thận là